Slider

Krok po kroku jak wypełnić ZUS ZZA po raz pierwszy

Wczoraj spędziłam kilka godzin, by dojść do tego jak wypełnić formularz Zgłoszenia do Ubezpieczenia Zdrowotnego, szukając przy tym druku w wersji interaktywnej. I ku mojemu zdziwieniu po godzinie szukania, znalazłam tylko w pdf (tylko do wydruku), a za interaktywny druk do pobrania trzeba było zapłacić. No cóż nie poddałam się, nie możliwe myślę, nikt nie udostępnia aktywnego bezpłatnie? Warto było trochę poszukać, udało się i udostępniam dalej!


Zakładając firmę, nie da się nie odwiedzić oddziału ZUS-u. Jest to kolejny krok startującego przedsiębiorcy. Formularz Zgłoszenia do Ubezpieczenia Zdrowotnego muszą złożyć w ZUS wszyscy przedsiębiorcy – nawet ci, którzy wykonując działalność gospodarczą, będą jednocześnie zatrudnionymi na etacie. W przypadku gdy zarabiamy powyżej minimalnej pensji krajowej, można zaoszczędzić nawet 700 złotych miesięcznie deklarując na druku ZZA jedynie obowiązek zapłaty składki zdrowotnej, bez składek na ubezpieczenia społeczne.Formularz ZUS ZZA wypełnia się, aby zgłosić:
 • do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, 
 • zmianę lub korektę danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA oraz korekty kodu tytułu ubezpieczenia i daty objęcia ubezpieczeniem, która dokonywana jest przez wyrejestrowanie i ponowne zarejestrowanie z prawidłowymi danymi) zgłoszone na formularzu ZUS ZZA. 

Druki ZZA można składać w dowolnych oddziałach ZUS. Zgłoszenia do ubezpieczenia dokonuje się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia - czyli od dnia gdy następuje rozpoczęcie działalności gospodarczej, daty jaką się podało we wniosku CEIDG. O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczenia należy zawiadomić ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia tych zmian.FORMULARZ ZUS ZZA do wydruku i wypełnienia 
--->>> POBIERZ <<<--- 


FORMULARZ ZUS ZZA do pobrania, wypełnienia i wydruku - aktywny 
--->>> POBIERZ <<<--- 

(ze strony: http://www.zakladanie-spolki.com.pl/)Instrukcja wypełniania druku ZUS ZZA jaką przerobiłam po raz pierwszy

I. DANE ORGANIZACYJNE

Wypełnij ten blok jednoznacznie, tzn. zaznacz tylko jedno z pól.
 • Jeśli po raz pierwszy zgłaszasz ubezpieczonego z danego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego – w polu 01 wpisz „X” 
 • Pól 03 i 04 – nie wypełnia się 


II. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK

Ten blok należy wypełnić szczególnie starannie, wpisując dane podane we wniosku CEIDG-1.
 • W polu 01 – wpisz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) nadany płatnikowi przez urząd skarbowy, nie oddzielając kreskami poszczególnych członów. 
 • W polu 02 – wpisz numer REGON nadany płatnikowi przez Główny Urząd Statystyczny i ewidencjonowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (numer ten może mieć 9 lub 14 znaków; wpisz go wraz z występującymi „O”). 

Jeśli w dniu składania formularza w ZUS-ie nie wiemy czy posiadamy już numer REGON, to po prostu wystarczy sprawdzić w wyszukiwarce przedsiębiorców (jeśli jednak go nie będzie, wówczas to pole zostawiamy puste).
 • Pola 03–05 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną: 
  • w polu 03 wpisz numer PESEL (numer ewidencyjny nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności); 
  • pola 04 i 05 – wypełniasz wyłącznie, jeśli nie nadano Ci numerów NIP, REGON lub PESEL albo jednego z nich: 
  • w polu 04 – w zależności od rodzaju dokumentu wpisz: 1 – w przypadku dowodu osobistego, 2 – w przypadku paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej, 
  • w polu 05 – wpisz serię i numer – odpowiednio do kodu wpisanego w pole 04 – dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Unii Europejskiej, 
 • W polu 06 – wpisz nazwę skróconą płatnika, która została podana w zgłoszeniu płatnika składek lub we wniosku CEIDG-1. 
 • Pola 07–09 – wypełniasz, jeśli jesteś płatnikiem składek będącym osobą fizyczną: 
  • w polu 07 – wpisz nazwisko płatnika składek (poszczególne człony nazwiska oddziel kreską), 
  • w polu 08 – wpisz pierwsze imię płatnika składek, 
  • w polu 09 – wpisz datę urodzenia płatnika składek (dzień / miesiąc / rok). 

IV. DANE EWIDENCYJNE OSOBY ZGŁASZANEJ DO UBEZPIECZENIA 

 • W polu 01 – wpisz drugie imię osoby zgłaszanej do ubezpieczenia. Jeżeli nie posiada ona drugiego imienia, nie wypełniaj pola (pozostaw puste). 
 • W polu 02 – wpisz nazwisko rodowe podane w metryce urodzenia. 
 • W polu 03 – wpisz obywatelstwo. Niewypełnienie tego pola oznacza, że osoba zgłaszana do ubezpieczenia ma obywatelstwo polskie. 
 • W polu 04 – wpisz płeć: K (kobieta), M (mężczyzna) 


V. TYTUŁ UBEZPIECZENIA

Na podstawie danych podanych w tym bloku gromadzone są na koncie ubezpieczonego dane o przebiegu ubezpieczenia.

Składa się z trzech części. Pierwsze cztery znaki określają rodzaj działalności, piąty - ewentualne prawo do emerytury lub renty oraz szósty – stopień niepełnosprawności. Jeśli przedsiębiorca nie ma orzeczenia o niepełnosprawności ani prawa do emerytury lub renty, wpisze w tym bloku kod 0510 0 0.


Np.: 
05 10 0 0 – dla osób które nie mogą wpłacać ulgowej stawki ZUS przez pierwsze 2 lata działalności; 05 70 0 0 – dla osób, które nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 5 lat, a przez to należy im się ulgowa stawka ZUS przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności. 
01 10 0 0 - przy rejestracji pracownika 
W razie niepewności lub nietypowej sytuacji (np. posiadanie lub zatrudnianie pracownika posiadającego prawo do emerytury lub renty itp.), kod tytułu ubezpieczenia należy skonsultować z pracownikiem ZUS-u. 


Wypełniając ostatnie pole kodu tytułu ubezpieczenia, pamiętaj, że orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o:
 • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
 • całkowitej niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
 • częściowej niezdolności do pracy lub celowości przekwalifikowania jest traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 

VI. DANE O OBOWIĄZKOWYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby wymienione w art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • W polu 01 – wpisz datę, od której dla danej osoby zgłaszanej z danym kodem tytułu ubezpieczenia powstał obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego (dzień / miesiąc / rok).
 • W polu 02 – wpisz trzyznakowy kod oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (zgodnie z poradnikiem Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych , zgodnie z adresem zamieszkania należy osoba zgłaszana).

Kody przyporządkowane właściwym oddziałom Narodowego Funduszu Zdrowia:
01R - Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu
02R - Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy
03R - Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie
04R - Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze
05R - Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi
06R - Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
07R - Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie
08R - Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu
09R - Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie
10R - Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku
11R - Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku
12R - Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
13R - Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach
14R - Warmińsko-Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie
15R - Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
16R - Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.

VII. DANE O DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

Dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby, o których mowa w art. 68 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

VIII. ADRES ZAMELDOWANIA NA STAŁE MIEJSCE POBYTU

 • W polu 01 – wpisz kod pocztowy. W przypadku adresu zagranicznego nie wypełniaj pola (pozostaw puste). 
 • W polu 02 – wpisz miejscowość zameldowania na stałe miejsce pobytu. 
 • W polu 03 – wpisz nazwę gminy lub dzielnicy. W przypadku adresu zagranicznego nie musisz wypełniać pola (możesz pozostawić puste). 
 • W polu 04 – wpisz nazwę ulicy. Jeżeli w adresie nie występuje nazwa ulicy, nie wypełniaj pola (pozostaw puste). 
 • W polu 05 – wpisz numer domu. Jeżeli numer domu jest łamany, wpisz go, oddzielając numery pochyłą kreską, np. 113/115, a gdy w numerze występuje litera, wpisz wielką literę drukowaną, np. 113B, bez żadnej przerwy. 
 • W polu 06 – wpisz numer lokalu. Jeżeli w adresie nie występuje numer lokalu, nie wypełniaj pola (pozostaw puste). 
 • W polu 07 – wpisz numer telefonu, poprzedzając go numerem kierunkowym, np. 22 222 11 33. Jeżeli zgłaszana osoba nie posiada telefonu, nie wypełniaj pola (pozostaw puste). 
 • Pole 08 – wypełnij w przypadku, gdy adres osoby zgłaszanej do ubezpieczenia / ubezpieczonej jest inny niż polski. W polu 08 wpisz dwuliterowy symbol państwa (zgodnie z poradnikiem Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych ) W przypadku adresu polskiego nie wypełniaj pola . 
Pola 01 i 08 nie mogą być wypełnione łącznie.

IX. ADRES ZAMIESZKANIA


Pola 01–08 wypełnij tylko wówczas, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu wskazany w bloku VIII. Pola wypełnij zgodnie z zasadami podanymi w bloku VIII „Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu”

X. ADRES DO KORESPONDENCJI

 • Pola 01–09 wypełnij tylko, jeśli osoba zgłaszana do ubezpieczenia wnioskuje o przekazywanie korespondencji na adres inny niż wskazany w bloku VIII lub IX. Pola wypełnij zgodnie z zasadami podanymi w bloku VIII „Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu”.
 • W polu 09 – wpisz adres poczty elektronicznej.

XI. OŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK

 • W polu 01 – wpisz datę wypełnienia formularza (dzień / miesiąc / rok). 
 • W polu 02 – dla potwierdzenia wiarygodności danych składasz podpis jako płatnik składek albo składa go osoba, którą upoważniłeś. 
 • W polu 03 – przystaw swoją pieczątkę jako płatnik składek (jeśli ją posiadasz). 


XII. OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZANEJ / ZGŁOSZONEJ DO UBEZPIECZENIA


W polu 01 – osoba zgłaszana do ubezpieczenia / osoba ubezpieczona potwierdza własnoręcznym podpisem zgodność danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.1
( Hide )
 1. W momencie, kiedy prowadzimy własny biznes, to pamiętajmy o tym, że może zdarzyć się wiele różnych sytuacji i do różnych sytuacji podjedziemy na wiele różnych sposób. Jednak jeśli pojawiają się jakieś kwestie prawne to polecam Wam taką pomoc, jak prawnik online .

  OdpowiedzUsuń

Flickr Imags

blogger
© ZNOTATNIKA.PL all rights reserved
implementation with by FirmART