Slider

Skierowanie na badania - wzór


Z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm), które określa wzór skierowania na badania lekarskie oraz nowe wzory orzeczeń lekarskich wydawanych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy.

  1. Kierując pracownika na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe lub kontrolne) należy pamiętać o skierowaniu, które powinien zabrać ze sobą pracownik.
  2. Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi skierowanie na badania w dwóch egzemplarzach. Jeden jest przeznaczony dla lekarza medycy pracy przeprowadzającego badania, natomiast drugi zachowuje pracownik. Pracodawca może wykonać kopię wydanego skierowania i przechowywać je w aktach osobowych wraz z orzeczeniem lekarskim.
  3. Skierowanie przygotowane przez pracodawcę jest istotne, ponieważ w oparciu o informacje umieszczone na skierowaniu, dotyczące stanowiska pracy, czynników szkodliwych i uciążliwych, lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne dokonuje oceny warunków pracy i ustala zakres badania. 
  4. Zmiany te umożliwiają odstąpienie od wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy w przypadku jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy.


Źródło: Ministerstwo Zdrowia 


0

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

Flickr Imags

blogger
© ZNOTATNIKA.PL all rights reserved
implementation with by FirmART